OFF Kultúrszövőgyár Házirend

ÜZEMELTETŐ: Villa Negra Produkciós Iroda Kft.

(1141 Budapest Szugló utca 82.,)   

e-mail: szervezes@offprogram.hu 

 

Az Üzemeltető által üzemeltetett OFF_1 jelen házirendje az OFF Kultúrszövőgyár OFF_1 vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

 

A OFF_1 területére való belépéssel a Vendég tudomásul veszi és elfogadja jelen házirendet, valamint azt, hogy annak betartását a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága, valamint a OFF_1 jogos érdekei céljából az Üzemeltető ellenőrzi.

 

I. NYITVA TARTÁS

Az OFF Kultúrszövőgyár kizárólag rendezvények céljából van nyitva, a rendezvény bérlési ideje alatt. A nyitvatartási idő az időjárás és a program függvényében változhat.

Az OFF_1 helyiségben lévő rendezvényeket mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

A program változtatásának jogát az Üzemeltető és a Szervező fenntartja. A koncertek, egyéb rendezvények kedvezőtlen időjárási körülmények között is megtartásra kerülnek.

A belépőjegyes nyilvános rendezvények esetében a jegyen és a honlapon feltüntetett időpontok kizárólag tájékoztató jellegűek, a koncertek és az azokat követő egyéb rendezvények időtartama a meghirdetetthez képest változhat.

 

II. BELÉPÉS AZ OFF KULTÚRSZÖVŐGYÁR HELYISÉGEINEK TERÜLETÉRE

1.    Az Üzemeltetőnek jogában áll a különböző programokon különböző összegű belépőt kérni, illetve bizonyos helyszíneket belátása szerint zárva tartani, vagy zártkörű rendezvények kapcsán, korlátozni az oda való bejutást.

BELÉPŐJEGYEK:

 

Rendezvényjegy: Ára rendezvényenként változó, kapunyitástól zárásig az OFF Kultúrszövőgyár minden helyszínére érvényes. A RENDEZVÉNYJEGY EGYSZERI BELÉPÉSRE JOGOSÍT.

Koncertjegy: Ára koncertenként változó, az adott napi koncert helyszínére kapunyitástól a koncert végéig érvényes.

 

A rendezvény- és koncertjegyek harmadik személyre át nem ruházhatók,

azok tovább nem értékesíthetők, kivéve az OFF Kultúrszövőgyár

szerződött partnerén keresztül info@funcode.hu.

 

 A rendezvény- és koncertjegyek kizárólag a Villanegra Produkciós Kft szerződéses partnereitől vásárolhatók meg. A programok összetettségétől függően, az adott program napjára vagy rendezvényjegy vagy koncertjegy kapható.

2.  A megvásárolt jegy az adott eseményre belépésre jogosító karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a jegy eredeti, még nem került felhasználásra, és ahhoz annak birtokosa jogszerűen jutott hozzá. Az Üzemeltető vagy Szervező kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést megtagadja. Ugyanígy jogosult az Üzemeltető vagy a Szervező a belépést az eseményre megtagadni, ha a jegybirtokos hamis, hamisított vagy korábban már felhasznált jeggyel kíván belépni.

3.  A karszalag sérülése vagy elvesztése a Vendég kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Vendég elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a programhelyszínt. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot az Üzemeltető vagy a Szervező nem pótolja vagy cseréli. Az Üzemeltető vagy a Szervező fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy az OFF_1 területén tartózkodó személyek karszalagjának meglétét a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az Üzemeltető vagy a Szervező kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a karszalag nem eredeti, hamis, hamisított, korábbi rendezvényről átragasztott vagy egyéb módon manipulált, úgy a belépést megtagadja. Amennyiben az OFF_1 területén tartózkodó személyek karszalagjának a helyszínen történő ellenőrzése során kerül megállapításra, hogy a karszalaggal a Vendég nem rendelkezik, vagy érvénytelen és a Vendég nem hagyja el a programhelyszínt, úgy a Vendég az OFF_1 területéről eltávolításra kerül.

4.  Az Üzemeltető vagy a Szervező kizárja a jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve azt az esetet, amennyiben az adott program törlésre kerül. Utóbbi esetben a visszaváltás határideje a törölt program napját követő 30 nap. Nem tudom hogyan van a napok száma…

5.  Az OFF_1 területére belépni és onnan eltávozni csak a rendezők által őrzött, nyitva álló bejáratokon keresztül lehet. Az Üzemeltető a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 26. §-a alapján jogosult az OFF_1 bejáratánál és területén a csomagok átvizsgálására, meghatározott személyek eltávolítására, illetőleg belépésük megakadályozására. Az Üzemeltető a házirend betartása érdekében a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe. A Vendég a belépéssel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Vendég ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – a Villanegra Produkciós Kft irodahelyiségében vagy elektronikus úton az szervezes@offprogram.hu  címen teheti meg.

6.  Az OFF_1 területére történő belepésben megakadályozható az a személy, aki:

·       a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti alá magát;

·       ruházata nem megfelelő, szennyezett, vagy nem megfelelő az általános higiéniai állapota;

·       személyi igazolványával vagy más hitelt érdemlő okmánnyal életkorát igazolni nem tudja;

·       korábban az OFF Kultúrszövőgyár területéről eltávolításra került;

·       ittas, bódult állapotban vagy kábítószer hatása alatt áll;

·       botrányos, illemsértő vagy jogszabályba ütköző módon viselkedik, vagy hasonló módon a többi résztvevő terhére van;

·       a hatályos jogszabályok szerint kábítószernek minősülő anyagot birtokol, használ és/vagy azzal visszaél;

·       nem rendelkezik az adott rendezvényre belépésre jogosító belépőjeggyel;

·       aki kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, graffiti készítésére alkalmas eszközöket, festékszóró sprayt és filctollakat, továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, hajlakkot, lézert, bilincset, ólmosbotot, viperát, fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. Rendeletben rögzített eszközt birtokol.

·       Aki a Btk. 335.§-ban meghatározott tiltott önkényuralmi jelképet visel

A belépődíjat nem igényelheti vissza, akit az OFF Kultúrszövőgyár területére a fentiek miatt nem engedtek be vagy távolítottak el.

7.    16 év alatti Vendégek belépése kizárólag nagykorú személy kíséretével lehetséges! Egy nagykorú személy legfeljebb két 16 év alatti Vendég kíséretéről gondoskodhat! 23.00 óra után kizárólag 18 éven felüliek tartózkodhatnak az OFF_1 területén.

8.    Az OFF Kultúrszövőgyár területére nem lehet bevinni és onnan el kell távolítani az olyan tárgy(ak)at, amelyeknek birtoklása jogellenes, illetve amelyek az OFF Kultúrszövőgyár területén tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként veszélyt jelentenek.

10. Az OFF_1 nyitott területére, tehát csakis és kizárólag a teraszra – a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően – kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, ápolt, a Vendégek és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok léptethetők be, díjmentesen, és csak gazdájuk által, az általános normák megtartása mellett, más Vendég zavarása nélkül. Amennyiben az Üzemeltető indokoltnak látja, úgy a Villanegra Produkciós Kft dolgozója felkérheti a háziállattal érkező Vendéget a szájkosár és a póráz használatára, esetleg az OFF Kultúrszövőgyár területének elhagyására. Az OFF Kultúrszövőgyár épületeibe kerekpárt behozni csak a külső térbe megengedett, a koncerttermekbe bevinni tilos.

12. Az OFF Kultúrszövőgyár területére nem lehet bevinni a nem ott vásárolt italokat és ételeket.

 

 

III. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1.    A Vendég az OFF Kultúrszövőgyár területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen házirendnek megfelelően. A Vendég köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Vendég az OFF Kultúrszövőgyár területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. Az Üzemeltető kéri a Vendégektől, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

Az OFF Kultúrszövőgyár területéről eltávolítható az, aki:

·       más személyek vagy önmaga életet, testi épséget, más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét, a természetes környezetet veszélyezteti;

·       a természeti értékeket nem védi;

·       garázda (általánosságban kihívóan közösségellenes, erőszakos, megbotránkoztató vagy riadalmat keltő, illetve az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást tanúsít vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló) magatartást tanúsít;

·       más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít vagy agresszív magatartásával a közönségen belül egyébként békétlenséget szít;

·       a tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a területről,

·       nem a bejáraton keresztül jutott az OFF Kultúrszövőgyár területére vagy onnan korábban eltávolították;

·       életkori korlátozás alá esik vagy az Üzemeltető, vagy a Szervező a területről kitiltották.

A belépődíjat nem igényelheti vissza, akit az OFF Kultúrszövőgyárba fentiek miatt nem engedtek be vagy távolítottak el.

2.    18 év alatti személyek szeszes italt nem vásárolhatnak, fogyaszthatnak. A pultoknál való kiszolgálás során a Vendégek életkoruknak hitelt érdemlő okmánnyal történő igazolására szólíthatók fel.

3.    Tekintettel arra, hogy az OFF Kultúrszövőgyár célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Vendégeik számára, az OFF Kultúrszövőgyár teljes egész területén bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.

4.    Az OFF Kultúrszövőgyár egész területén hang- és videofelvétel készítése TILOS, ideértve különösen a rendezvényen fellépők előadásának szerzői jogot sértő, bármely rögzítését. A Vendég jogosult a rendezvényen fényképfelvétel készítésére azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközzel (például mobiltelefon, táblagép), integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel (teleobjektívvel ellátott fényképezőgép) végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Vendégeket és más személyeket beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősséget arra az esetre, ha más Vendégek az előzőekben írtakat megszegik. A fényképek készítésével és kezelésével összefüggésben a személyhez fűződő, illetve személyes adatokat védő jogszabályi rendelkezések betartása a fényképfelvétel készítőjének, illetve kezelőjének felelőssége.

5.    Az OFF Kultúrszövőgyár területére való belépéssel a Vendég tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthet az Üzemeltető, valamint az Üzemeltetőtől engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtó munkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Vendégek, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Vendég a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Kizárólag a Vendég hozzájárulásával lehetséges a rendezvényen készült fényképfelvétel nagyításával vagy egyéb szerkesztésével a fényképfelvételen látható Vendéget kiemelni és az így készült fényképfelvételt közölni. Amennyiben a Vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezésé nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Vendég tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az OFF Kultúrszövőgyár, valamint az OFF Kultúrszövőgyár engedélyben részesülő személyek a Vendég relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Vendég részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Vendég külön is tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismetelten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a rendvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Vendég nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az Üzemeltetővel szemben.

6.    Az OFF Kultúrszövőgyár zárt terein belül tilos a dohányzás. Dohányzásra kijelölt helyet az Üzemeltető a teraszon vagy a bejáratoktól öt méteres távolságon kívül alakít ki.

7.    Az OFF Kultúrszövőgyár területén az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

8.    Az OFF Kultúrszövőgyár – személy- és vagyonbiztonsági okokból – az OFF Kultúrszövőgyár területén térfigyelő kamerarendszert alkalmaz. Az így rögzített képfelvételek hetvenkettő órán belül törlésre kerülnek, amennyiben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény nem került rögzítésre. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) pontja, (1) a) pontja.

 

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.    Amennyiben bármely rendezvény olyan okból marad el (el sem kezdődik, avagy bármely szakaszában be kell zárni), amely az Üzemeltető által el nem hárítható külső ok, vis major helyzet, abban az esetben az Üzemeltető a jegyárak visszatérítésére, vagy kártérítésre, avagy bármely más jogcímen fizetésre nem kötelezhető. Ilyennek minősül különösen – de nem kizárólagosan – a hatóság által elrendelt kötelező kiürítés, az életet, testi épséget vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli időjárási körülmény; bombariadó́; harmadik személy által elkövetésre kerülő egyéb – az életet, testi épséget vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető – bűncselekmény.

2.    A Vendég tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártyája elvesztését a Vendég nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. Az Üzemeltető különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

3.    A Vendég teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy az általa behozott háziállat által az OFF Kultúrszövőgyár területén okozott károkért, mind az Üzemeltető, mind a további Vendégek, mind pedig más harmadik személyek felé.

4.    Az Üzemeltető az OFF Kultúrszövőgyár területén ruhatárat üzemeltet. A ruhatári jegy csak egyszeri beadásra jogosít. A Vendég részére a ruhatárban elhelyezett ingóságai kizárólag a ruhatári jegy ellenében kerülnek kiszolgáltatásra, a ruhatári jegy elvesztése esetén az Üzemeltető azokat csak a ruhatár zárását követően adja ki. Csak az eredeti ruhatári jegy jogosít a ruhák kiadására, telefonon bemutatott jegy nem. Az Üzemeltető a Vendégek által az OFF Kultúszövőgyár bevitt ingóságokban, értéktárgyakban esett kárért, illetőleg azok eltűnéséért csak abban az esetben felel, ha azok a ruhatárban kerültek elhelyezésre, és minden egyéb esetben a felelősségét a Vendég felé teljes mértékben kizárja. A ruhatárba az Üzemeltető kizárólag olyan ingóságokat és értéktárgyakat fogad be, amelyeket a Vendég egy, a klubhoz/rendezvényhez köthető intézménybe rendszerint magukkal visznek, és amelyek értéke az tízezer forintot nem haladja meg, az Üzemeltető továbbá nem fogad be a ruhatárba ékszereket, készpénzt vagy értékpapírokat, laptopot, mobiltelefont, tabletet, fényképezőgépet és egyéb olyan ingóságot, melyeket Vendégek rendszerint nem visznek magukkal a klubhoz/rendezvényhez köthető intézménybe. A Vendég a ruhatár használatával elfogadja, hogy a leadott ingóságok értéke az előző mondatban írt értékhatárt nem haladja meg. A jelen bekezdésben írtak szerinti ingóságokért és értéktárgyakért, valamint a kabátokban, táskákban hagyott ingóságokért és értéktárgyakért a felelősségét az Üzemeltető kifejezetten kizárja. A ruhatárban felejtett tárgyakat az Üzemeltető legfeljebb egy hónapig őrzi meg. A Vendég ingóságai után az szervezes@offprogram.hu email-címen érdeklődhet.

5.    Az OFF Kultúrszövőgyár területén Vendégeink biztonsága érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé). Ha ez mégis előfordulna, akkor a rendezők kivezetik az ilyen tevékenységet folytató személyt a helyszín szélére. Aki a fentiek ellenére megismétli a „body surf- öt”, annak el kell hagynia az OFF Kultúszövőgyár  területét!

6.    Aki bármilyen rendellenességet tapasztal, vagy elhagyott csomagot lát kérjük, haladéktalanul jelezze a biztonsági személyzetnek vagy bármely munkatársunknak!

7.    Az elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! Amennyiben az elhagyott tárgy visszaadása érdekében az OFF Kultúszövőgyár bármely burkolatát meg kell bontani valamilyen formában, csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a tárgy tulajdonosa vállalja annak rendbehozatalának költségeit. Az OFF Kultúszöövőgyár területén őrizetlenül hagyott, illetve a Vendégeink által maguknál tartott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget! Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért!

10. Vészhelyzet esetén kövessék a biztonsági személyzet utasításait, és a nyugalmukat megőrizve hagyják el a területet a legközelebbi vészkijáraton keresztül!


 

Köszönettel:

Villa Negra Produkciós Iroda Kft - OFF KULTÚSZÖVŐGYÁR


OFF Kultúrszövőgyár 2022.